Page 1 of 1

Python cơ bản - Bài 2 - Kiểu dữ liệu

Posted: Tue Apr 23, 2019 4:22 pm
by prince
Trong Python, chúng ta không cần khai báo biến một cách tường minh. Khi bạn gán bất cứ giá trị nào cho biến thì biến đó được khai báo một cách tự động. Phép gán được thực hiện bởi toán tử =

Sau đây là các kiểu dựng sẵn của Python

bool: giữ giá trị True hoặc False (ví dụ: i = True), các toán tử sử dụng: and, or, not. Trong Python, bool cũng là int, bool là lớp con của int.

int: số nguyên (ví dụ: a = 100)
Làm ví dụ sau:
>>> a = 100
>>> print (a)
100
>>>
float: số thập phân (ví dụ: b = 3.14)

string: chuỗi (ví dụ: str = "Hello world!"). Chuỗi trong Python hỗ trợ cả Unicode.

List: danh sách (ví dụ: listColor = ["red", "green","blue","yellow","black",1])

Tuple: danh sách (ví dụ: a = (12, "green",14)). Tương tự như List, tuy nhiên, tuple là danh sách không thay đổi được, còn list là danh sách có thể thay đổi được.

Ví dụ sau sẽ rõ:
>>> listColor = ["red", "green","blue","yellow","black",1]
>>> a = (12, "green",14)
>>> listColor[2] = "aqua"
>>> a[2] = 15
Traceback (most recent call last):
File "<pyshell#31>", line 1, in <module>
a[2] = 15
TypeError: 'tuple' object does not support item assignment

>>>