Cài đặt VMware horizon client trên ubuntu 20.4

Post Reply
mistress
Posts: 35
Joined: Wed Apr 24, 2019 4:23 pm

Cài đặt VMware horizon client trên ubuntu 20.4

Post by mistress »

Trên máy Linux client, tải xuống file cài đặt VMWare Horizon Client từ trang : http://www.vmware.com/go/viewclients

Tên file là: VMware-Horizon-Client-YYMM-x.x.x-yyyyyyy.arch.bundle.

Chú ý chọn download file phù hợp 32 hoặc 64 bit. (thường các bạn 64bit nên chọn file này: VMware Horizon Client for 64-bit Linux)

Trong tên file cài đặt, giải thích:
YYMM đại diện cho số phiên bản tiếp thị,
x.x.x đại diện cho số phiên bản nội bộ,
yyyyyyy đại diện cho số bản dựng,
arch đại diện cho kiến trúc tập lệnh CPU.
Mở cửa sổ Terminal lên , set quyền thực thi trên file cài đặt, hãy chạy lệnh sau:

Code: Select all

chmod +x VMware-Horizon-Client-YYMM-x.x.x-yyyyyyy.arch.bundle
Chú ý:

Nếu trước đó bạn đã cài app này rồi thì nên uninstall rồi mới cài lại nhé, để uninstall VMWare Horizon Client, chạy lệnh sau:

Code: Select all

sudo env VMWARE_KEEP_CONFIG=yes ./VMware-Horizon-Client-YYMM-x.x.x-yyyyyyy.arch.bundle -u vmware-horizon-client
Sau đó chạy lệnh thực thi việc cài đặt (sau khi đã có quyền thực thi file):

Code: Select all

sudo ./VMware-Horizon-Client-YYMM-x.x.x-yyyyyyy.arch.bundle
Hoặc

Code: Select all

sudo ./VMware-Horizon-Client-YYMM-x.x.x-yyyyyyy.arch.bundle 
--console
Ngoài --console, bạn có thể sử dụng các tham số dòng lệnh và biến môi trường khác để kiểm soát cài đặt cài đặt, chẳng hạn như chấp nhận thỏa thuận cấp phép người dùng cuối và cài đặt các thành phần tùy chọn.

Trình hướng dẫn cài đặt xuất hiện, nhắc bạn chấp nhận thỏa thuận cấp phép người dùng cuối. Để kết thúc quá trình cài đặt, hãy làm theo lời nhắc để xác nhận việc cài đặt các thành phần tùy chọn.

Sau khi cài đặt xong, hãy chỉ định xem có thực hiện quét khả năng tương thích cho các thư viện mà các thành phần tính năng khác nhau phụ thuộc vào hay không. Quá trình quét hệ thống hiển thị giá trị kết quả cho từng khả năng tương thích của thư viện.

Thông tin nhật ký về cài đặt được ghi lại trong /tmp/vmware-root/vmware-installer-pid.log.

Đến đây việc tiếp theo là sử dụng VMware Horizon Client thôi:

Khởi động ứng dụng khách Horizon và xác minh rằng bạn có thể đăng nhập vào đúng Remote Desktop / Published Application.

Post Reply