Làm quen với Numpy

Post Reply
boco.cf
Posts: 13
Joined: Wed Apr 17, 2019 1:29 pm

Làm quen với Numpy

Post by boco.cf »

Một mảng numpy tương tự như một danh sách, nó thường được cố định về kích thước và mỗi phần tử có cùng kiểu dữ liệu.

Import Numpy

Code: Select all

import numpy as np
Những cách tạo mảng Numpy

Không như một danh sách, bạn không thể tạo một mảng Numpy trống được. Sau đây là những cách để khởi tạo một mảng Numpy:

Image

Truy cập các phần tử

Chúng ta có thể truy cập vào từng phần tử riêng lẻ hoặc một phần của dữ liệu. Tương tự như danh sách, phần tử đầu tiên có index là 0. Ví dụ, array1 [0,0] chỉ ra rằng ta đang truy cập vào hàng đầu tiên và cột đầu tiên.

Image

Làm việc với ma trận

Dưới đây là một số ví dụ về các phép toán số học và nhân khác nhau với các mảng Numpy

Image

Các tính năng khác bao gồm nối, tách, hoán vị và nhân

Image

So sánh

Ta có thể so sánh mảng numpy này với mảng numpy khác. Kết qủa trả về là một ma trận boolean:

Image
Donate:
DGB address: D5SDMcJX6r1cJoPjWUfRj5BSfM2Y4Qvnzr

Post Reply